Showing all 2 results

Bơm định lượng

Bơm định lượng Blue White Series C-600HV

  • Dải lưu lượng: (29-124) Lít/h
  • Áp suất đầu xả: (0,4-1,4) bar
  • Vật liệu đầu bơm: Acrylic
  • Nhiệt độ max: 50oC

Bơm định lượng

Bơm định lượng Blue White Series C-600P

  • Dải lưu lượng: (3-60) Lít/h
  • Áp suất đầu xả: (8-1) bar
  • Vật liệu đầu bơm: PVDF
  • Nhiệt độ max: 50oC