Máy bơm màng được sử dụng để truyền các chất lỏng và hỗn hợp quan trọng trong quá trình sản xuất giấy. Trong quá trình sản xuất giấy, máy bơm màng được sử dụng để bơm keo và các chất kết dính khác vào các vị trí cụ thể trên bề mặt giấy hoặc giữa các lớp giấy để tạo ra liên kết và kết cấu mong muốn. Máy bơm màng được sử dụng để vận chuyển nước thải từ các khu vực sản xuất đến các hệ thống xử lý nước thải để xử lý và tái sử dụng.

Ứng dụng máy bơm màng trong sản xuất giấy

  • Sản xuất giấy ăn
  • Sản xuất cuộn
  • Sản xuất giấy in
  • Sản xuất sách vở
  • Sản xuất giấy công nghiệp