Hiển thị 1–9 của 66 kết quả

Bơm màng Morak Jofee

Bơm màng Morak Jofee SS/VT/TF/VT

 • Kích thước cổng kết nối: 1/2 – 3/4 (inch)
 • Lưu lượng tối đa: 57 (lít/phút)
 • Kích thước hạt rắn tối đa: 2,5 (mm)
 • Độ cao tối đa có thể bơm: 84 (m)

Bơm màng Morak Jofee

Bơm màng Morak Jofee SS/HY/HY/HY

 • Kích thước cổng kết nối: 1/2 – 3/4 (inch)
 • Lưu lượng tối đa: 57 (lít/phút)
 • Kích thước hạt rắn tối đa: 2,5 (mm)
 • Độ cao tối đa có thể bơm: 84 (m)

Bơm màng Morak Jofee

Bơm màng Morak Jofee PP/VT/TF/PP

 • Kích thước cổng kết nối: 1/2 (inch)
 • Lưu lượng tối đa: 57 (lít/phút)
 • Kích thước hạt rắn tối đa: 2,5 (mm)
 • Độ cao tối đa có thể bơm (m): 84 (m)

Bơm màng Morak Jofee

Bơm màng Morak Jofee PP/HY/HY/PP

 • Kích thước cổng kết nối: 1/2 (inch)
 • Lưu lượng tối đa: 57 (lít/phút)
 • Kích thước hạt rắn tối đa: 2,5 (mm)
 • Độ cao tối đa có thể bơm: 84 (m)

Bơm màng Morak Jofee

Bơm màng Morak Jofee PP/EP/EP/PP

 • Kích thước cổng kết nối: 1/2 (inch)
 • Lưu lượng tối đa: 57 (lít/phút)
 • Kích thước hạt rắn tối đa: 2,5 (mm)
 • Độ cao tối đa có thể bơm: 84 (m)

Bơm màng Morak Jofee

Bơm màng Morak Jofee MK50PP-SS/TF/TF/TF

 • Kích thước cổng kết nối: 2 (inch)
 • Lưu lượng tối đa: 587 (lít/phút)
 • Kích thước hạt rắn tối đa: 6 (mm)
 • Độ cao tối đa có thể bơm: 84 (m)

Bơm màng Morak Jofee

Bơm màng Morak Jofee MK50PP-SS/ST/ST/ST

 • Kích thước cổng kết nối: 2 (inch)
 • Lưu lượng tối đa: 587 (lít/phút)
 • Kích thước hạt rắn tối đa: 6 (mm)
 • Độ cao tối đa có thể bơm: 84 (m)

Bơm màng Morak Jofee

Bơm màng Morak Jofee MK50PP-PP/ST/ST/PP

 • Kích thước cổng kết nối: 2 (inch)
 • Lưu lượng tối đa: 587 (lít/phút)
 • Kích thước hạt rắn tối đa: 6 (mm)
 • Độ cao tối đa có thể bơm: 84 (m)

Bơm màng Morak Jofee

Bơm màng Morak Jofee MK50PP-PP/BN/BN/PP

 • Kích thước cổng kết nối: 2 (inch)
 • Lưu lượng tối đa: 587 (lít/phút)
 • Kích thước hạt rắn tối đa: 6 (mm)
 • Độ cao tối đa có thể bơm: 84 (m)