Bơm Màng Godo QBW3-20

  • Model: QBW3-20/100
  • Lưu lượng: 57l-568l/p
  • Áp làm việc: 8.4bar