Bơm màng Verder VA50 non metallic

  • Lưu lượng: 568 lít/phút
  • Cột áp: 8,4 Bar
  • Size: 2 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 6,3mm
Danh mục: