Bơm màng Verder VA50 (HE) non metallic

  • Lưu lượng: 757 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 Bar
  • Size: 2 inchư
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 9,5mm
Danh mục: