Bơm màng Verder VA40 non metallic

  • Lưu lượng: 397 lít/phút
  • Cột áp: 8,4 Bar
  • Size: 1,5 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 4,8mm
Danh mục: