Bơm màng Verder VA40 (HE) non metallic

  • Lưu lượng: 462 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 Bar
  • Size: 1,5 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 6,3mm
Danh mục: