Bơm màng Verder VA25 non metallic

  • Lưu lượng: 189 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 Bar
  • Size: 1,5 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 3,2 mm
Danh mục: