Bơm màng Verder VA25 metallic

  • Lưu lượng: 189 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 Bar
  • Size: 1 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 3,2mm
Danh mục: