Bơm màng Verder VA20 non metallic

  • Lưu lượng: 61 lít/phút
  • Cột áp: 7 Bar
  • Size: 3/4 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 2,5mm
Danh mục: