Bơm màng Verder VA10PP PP BN BN TB OO

  • Lưu lượng: 1,56 m3/giờ
  • Cột áp: 6,9 Bar
  • Size: 3/8 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 1,6mm
Danh mục: