Bơm màng Verder VA10 non metallic

  • Lưu lượng: 26 lít/phút
  • Cột áp: 7 Bar
  • Size: 3/8 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 1,6mm
Danh mục: