Bơm màng Verder VA08 non metallic

  • Lưu lượng: 19 lít/phút
  • Cột áp: 7 Bar
  • Size: 1/4 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 1,5mm
Danh mục: