Bơm màng TPE NOMAD NPF80

  • Lưu lượng: 878 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 Bar
  • Size: 3 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 3/8 mm
Danh mục: