Bơm màng TPE NOMAD NPF50

  • Lưu lượng: 597 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 Bar
  • Size: 2 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 1/4 inch
Danh mục: