Bơm màng TPE NOMAD NPF40

  • Lưu lượng: 295 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 Bar
  • Size: 38 mm
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 3/16 mm
Danh mục: