Bơm màng TPE NOMAD NPF25

  • Lưu lượng: 170 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 Bar
  • Size:1 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 1/8 mm
Danh mục: