Bơm màng Teflon NOMAD NPF07 1/4″

  • Lưu lượng: PWR-FLO
  • Cột áp: 8,6 Bar
  • Size: 1 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 1/4 mm
Danh mục: