Bơm màng NOMAD NPF80 3” thân Inox

  • Lưu lượng: 246 gpm
  • Cột áp: 8,6 Bar
  • Size: 1 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 1/8 mm
Danh mục: