Bơm màng NOMAD NPF50 Teflon

  • Lưu lượng: 621 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 Bar
  • Size: 2 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 1/4 mm
Danh mục: