Bơm màng Morak Jofee MK15PP-KV/TF/TF/KV

  • Lưu lượng: 57 l/p
  • Cột áp: 8,3 bar
  • Vật liệu: PVDF/ PTFE
  • Size: 1/2 inch