Bơm màng đôi NOMAD NTG40 RUBBER-FITTED

  • Lưu lượng: 288 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 Bar
  • Size: 1 1/2 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 3/16mm
Danh mục: