Bơm màng đôi NOMAD NTG15 PTFE-FITTED

  • Lưu lượng: 53 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 Bar
  • Size: 1/2 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 1/16 mm
Danh mục: