Bơm màng đôi NOMAD NPF25 Teflon

  • Lưu lượng: 107 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 Bar
  • Size: 1 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 1/8 mm
Danh mục: