Bơm màng đôi NOMAD NPF07

  • Lưu lượng: 18,9 lít/phút
  • Cột áp: 8,6 Bar
  • Size: 1/4 inch
  • Chất rắn qua bơm tối đa: 1/64 mm
Danh mục: