Bơm bột Godo QBF3 – 40/100 gang

  • Khối lượng bột: 0-6 tấn/h
  • Đẩy cao: 0-30m
  • Áp làm việc 0-7 bar